12TBIG120

Dung lượng 12 GB
Giá cước 1.008.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA99 12TBIG120 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50kb
Chú thích

  • Mỗi Tháng nhận 12GB liên tục trong 12 Tháng.
  • Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

12TBIG200

Dung lượng 22 GB
Giá cước 1.680.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA99 12TBIG200 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50KB
Chú thích

  • Mỗi Tháng nhận 22GB liên tục trong 12 Tháng.
  • Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

12TBIG300

Dung lượng 36 GB
Giá cước 2.520.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA99 12TBIG300 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50KB
Chú thích

  • Mỗi Tháng nhận 36 GB liên tục trong 12 Tháng.
  • Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

12TBIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 588.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA99 12TBIG70 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50KB
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 4.8GB liên tục trong 12 Tháng. Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

12TBIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 756.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA99 12TBIG90 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50KB
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 7GB liên tục trong 12 Tháng. Sử dụng hết data sẽ bị ngắt kết nối

12TMAX

Dung lượng 1.2 GB
Giá cước 700.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA99 12TMAX gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 1.2GB liên tục trong 12 Tháng

12TMAX100

Dung lượng 2.4 GB
Giá cước 1.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA99 12TMAX100 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 2.4GB liên tục trong 12 Tháng

12TMAX200

Dung lượng 6 GB
Giá cước 200.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA99 12TMAX200 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 6GB liên tục trong 12 Tháng

12TMAX300

Dung lượng 60 GB
Giá cước 3.000.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA99 12TMAX300 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 60GB liên tục trong 12 Tháng

12TMAX90

Dung lượng 4 GB
Giá cước 756.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA99 12TMAX90 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

Mỗi Tháng nhận 4GB liên tục trong 12 Tháng

12TMAXS

Dung lượng 4 GB
Giá cước 500.000đ / 12 tháng
Cú pháp DA99 12TMAXS gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

  • Mỗi Tháng nhận 4GB liên tục trong 12 Tháng
  • Gói 12 tháng dành cho sim sinh viên