BIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 70.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 BIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

BIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 90.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 BIG90 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

BIG120

Dung lượng 12 GB
Giá cước 120.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 BIG120 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

BIG200

Dung lượng 22 GB
Giá cước 200.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 BIG200 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập

BIG300

Dung lượng 36 GB
Giá cước 300.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA99 BIG300 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập